Civos.nl

Oesterteelt langs de Afsluitdijk

Sinds juli 2014 voeren de WR-16, CIV Den Oever en adviesbureau DeVoCo een project uit om te onderzoeken of het mogelijk is om oesters langs de Afsluitdijk te kweken. Het gaat hierbij om de teelt van oesters in mandjes (off-bottom kweek) op de locaties van vaste vistuigvergunningen.

Naast de ontwikkeling van de techniek in het ruwe water langs de Afsluitdijk, staat ook de ontwikkeling van de kweek en het maatschappelijk belang centraal in dit project. Na vele technische tegenslagen en door volharding en geloof in de kansen is er uiteindelijk een systeem ontwikkeld om oesters in mandjes te kweken langs de Afsluitdijk.

Eisen aan de techniek

  • Robuust
  • Arbeidsvriendelijk
  • Goede groei van oesters

In het project zijn diverse configuraties ontwikkeld en getest, hierbij is rekening gehouden met de stroming langs de Afsluitdijk en met stormachtige omstandigheden (golfslag en onderstroom). Uiteindelijk is er oestermand ontwikkeld met een speciaal type bevestiging aan de bovenlijn waardoor er een stabiel kweeksysteem ontstaat. De mandjes zijn paarsgewijs opgehangen in de lengte langst de Afsluitdijk.

Eisen aan de kweek

  • Hoge kwaliteit oesters
  • Snelle groei
  • Weinig aangroei

Doordat de techniek ontwikkeling veel tijd in beslag heeft genomen, is het onderzoek naar de daadwerkelijk kweek in mindere mate uitgevoerd. Echter de oesters welke groeien op de Afsluitdijk zijn beoordeeld op kwaliteit, en als zeer goed bevonden. Aangezien de oesterkweek in dezelfde omgeving / in hetzelfde water plaatsvind mag ervanuit gegaan worden dat de oester in de mandjes van minimaal dezelfde goede kwaliteit zullen zijn. Een aandachtspunt is de aangroei, omdat nu al bleek dat de mandjes snel dichtgroeien met onder andere pokken.

Markt voor oesters

In het project is een korte marktverkenning uitgevoerd naar de markt voor oesters van hoge kwaliteit. Uit deze marktverkenning kwam naar voren dat er een lokale markt is voor de afzet van oesters, ongeveer 200.000 tot 500.000 stuks per jaar. Hierbij moet de nadruk liggen op de regionale productie en de hoge kwaliteit.

Eindresultaat

Er is een kweeksysteem ontwikkeld om oesters te kunnen kweken in mandjes in een opstelling die gelijk is aan een opstelling voor de vaste vistuig visserij. Gezien de groei van oesters aan de Afsluitdijk mag verwacht worden dat de groei van oesters in mandjes goed zal zijn en dat de oesters van hoge kwaliteit zullen zijn. De afzet mogelijkheden en de markt lijken vooral regionaal te liggen en is dermate groot dat het economisch verantwoord is om de oesterteelt als nieuwe vorm van visserij cq kweek door te ontwikkelen en te exploiteren.